RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, świadczonych usług na Pana/Pani rzecz, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JTB Projekt Joanna Borkowska, NIP: 9151436266, REGON: 021783738. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: pisemnie na adres: JTB Projekt Joanna Borkowska, ul. Smardzowska 14, 52-234 Wrocław; telefonicznie: 605042923 e-mail: sklep@jtbprojekt.pl
 2. Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest Joanna Borkowska,

e-mail: j.borkowska@jtbprojekt.pl

 1. Pana/Pani dane przetwarzamy:
 2. na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO) w celach wykonania zawartej z nami umowy; realizacji usług m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, przesyłanie dokumentów związanych z usługami itp. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach wykonania obowiązków ciążących na Administratorze tj. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej itp.;
 4. w celach marketingu bezpośredniego będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celach zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji będącego realizacją prawnie uzasadnianego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celach wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązujące związane z przetwarzaniem danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 8. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
 9. Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, NIP, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 10. uzasadniony interes Administratora – w zakresie danych zebranych w czasie spotkań w związku z nawiązaną współpracą.  

Przetwarzamy jedynie te dane, które Państwo dobrowolnie podali i które są niezbędne do realizacji oferowanych przez nas usług.

 1. Pani/Pana dane możemy przekazać: podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu świadczonych przez nas usług tj.: (a) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne; (b) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe i rachunkowe; (c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 2. Pana/Pani dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzane będą przez czas jej trwania oraz do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z umowy związanych ze świadczoną na rzecz Pana/Pani usługą. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego - do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 3. Posiada Pan/Pani prawo:
 4. dostępu do treści swoich danych osobowych; otrzymywania ich kopii;
 5. sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację;
 7. przenoszenia danych;
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
 9. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Jeżeli posiada Pan/Pani dodatkowe pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania przez Administratora danych osobowych, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, prosimy o kontakt.